Všetko, čo si viete predstaviť, je skutočné.

Všetko, čo si viete predstaviť, je skutočné.

Všetko, čo si viete predstaviť, je skutočné.

atelier_galeria

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020.
Prioritná os 3: Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch
Výzva: IROP-PO3_SC31_2016-5
Kód projektu v ITMS2014+: 302031G346
Číslo zmluvy: MK-13/2019/SOIROPPO3-302031G346

Na nasledujúcom odkaze zverejňujeme zmluvy a objednávky

Na nasledujúcom odkaze zverejňujeme vykonané prieskumy trhu

projekt